×

نویسنده: مصطفی خزایی نژاد

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ویژگی فروشندگان ناموفق

مصطفی خزایی نژاد
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

راهکارهایی برای افزایش فروش

مصطفی خزایی نژاد
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

احساس در فروش

مصطفی خزایی نژاد
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

بازار هدف

مصطفی خزایی نژاد
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

مزیت رقابتی

مصطفی خزایی نژاد
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

گارانتی محصولات

مصطفی خزایی نژاد
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

اشتباهات رایج در افزایش فروش

مصطفی خزایی نژاد
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

روش های افزایش فروش

مصطفی خزایی نژاد
۲۹ فروردین ۱۳۹۶

بازاریابی عصبی در افزایش فروش

مصطفی خزایی نژاد